Untitled Document

Home > Voor de architect > Stappenplan Opvolging

Untitled Document
  

STAPPENPLAN OPVOLGING

De samenwerking tussen de bouwheer en de architect wordt beëindigd en de bouwheer klopt aan bij een andere confrater voor de behartiging van zijn belangen in het bouwproject. Quid faciendum?

Artikel 26 van het beroepsplichtenreglement bepaalt in dergelijk geval als volgt:

Indien een architect, om welke reden ook, gevraagd wordt een confrater op te volgen, moet hij deze daarvan schriftelijk inlichten, of in geval van overlijden zijn erfgenamen bij aangetekend schrijven, en dient hij te vragen naar de bezwaren die daaruit zouden kunnen voortvloeien. De opvolgende architect dient dit voorafgaandelijk aan zijn provinciale Raad mee te delen, en zijn opdracht te omschrijven. Zonder voorafgaande toestemming van zijn provinciale Raad, mag de architect niet optreden vooraleer hij zich ervan vergewist heeft dat de honoraria, verschuldigd aan zijn voorganger, betaald werden aan deze laatste of aan diens rechthebbenden. Indien er betwistingen ontstaan of bij hoogdringendheid kunnen de provinciale Raden aan de architect die door de opdrachtgever wordt aangesproken, machtiging verlenen om de voorgestelde opdracht geheel of gedeeltelijk uit voeren. In geval van betwisting over het bedrag van de erelonen kan de bevoegde provinciale Raad een bedrag in consignatie laten deponeren totdat hij uitspraak zal gedaan hebben. De architect of zijn erfgenamen bezorgen aan de opvolgende architect het volledig dossier alsook alle nodige inlichtingen en documenten in hun bezit.

Indien een architect om welke reden ook (bijv. contractbreuk, verkoop (1), overlijden, enz.) gevraagd wordt een confrater op te volgen, moet hij/zij de opgevolgde architect onmiddellijk, of in geval van overlijden diens erfgenamen daarover inlichten. Er mogen in geval van een schriftelijk bewijs van bezwaren van de opgevolgde architect geen werken worden uitgevoerd tot de opvolging door de bevoegde raad van de Orde is goedgekeurd. Alle betrokken partijen worden hiervan op de hoogte gebracht. Er weze aan herinnerd dat de opdracht immers pas voortgezet kan worden wanneer er, in geval van verplichte medewerking van een architect, in opvolging is voorzien.

Het stappenplan opvolging is een deontologische leidraad die de Orde van Architecten u aanreikt indien u met opvolging geconfronteerd wordt.

In dit stappenplan kunt u twee procedures vinden met een eigen wegwijzer en modelbrieven naar gelang het toepasselijke geval:

1. Procedure voor de OPGEVOLGDE architect (= architect 1)

  • [Modelbrief 1] Beëindiging opdracht – Opgevolgde architect aan Orde van Architecten
  • [Modelbrief 2] Beëindiging opdracht – Opgevolgde architect aan gemeente – inspectie RWO
  • [Modelbrief 3] Beëindiging opdracht – Opgevolgde architect aan veiligheidscoördinator – EPB-verslaggever
  • [Modelbrief 4] Beëindiging opdracht – Opgevolgde architect aan verzekeraar

2. Procedure voor de OPVOLGENDE architect (= architect 2)

  • [Modelbrief 5] Overname opdracht – Opvolgende architect aan eerste architect
  • [Modelbrief 6] Overname opdracht – Opvolgende architect aan Orde van Architecten
  • [Modelbrief 7] Overname opdracht – Opvolgende architect aan Orde van Architecten

Voor verdere inlichtingen, suggesties of opmerkingen kan u steeds terecht bij uw provinciale raad.

(1) Ook in het geval van verkoop van een project kan desgevallend een opvolgend architect worden aangesteld door de nieuwe eigenaar voor de verdere opvolging der werken.